اخبار

آشنایی نوآموزان با شناخت انواع پول، پس انداز و صرفه جویی

اخبار

آشنایی نوآموزان با شناخت انواع پول، پس انداز و صرفه جویی

جهت آشنایی نوآموزان با انواع پول، صرفه جویی و پس انداز، در ابتدا توضیح داده شد که خداوند سه چیز با برکت را برای ما […]