فرهنگی

رزمایش کمک مؤمنانه

فرهنگی

رزمایش کمک مؤمنانه

از آنجایی که اکرام نیازمندان در ماه مبارک رمضان یکی از ویژگی های نزدیک شدن انسان به خداست آموزشگاه درنظر دارد طبق فرموده مقام عظمی […]