آشنایی نوآموزان با شناخت انواع پول، پس انداز و صرفه جویی

جهت آشنایی نوآموزان با انواع پول، صرفه جویی و پس انداز، در ابتدا توضیح داده شد که خداوند سه چیز با برکت را برای ما نازل کرده است مثل آب و آتش و گوسفند و تاکید بر این که اسراف جایز نیست و سپس مفهوم پس انداز و احترام به حقوق دیگران ، صرفه جویی، فروشگاه، خرید و … بیان شد.
آشنایی با مراحل تولید و ساخت یک قلک با دور ریختنی ها و چگونگی استفاده از آن و پس انداز و تاکید بر این که از پس انداز خودمان چیزی بخریم و کمک به اقتصاد خانواده داشته باشیم نیز انجام گرفت.
صرفه جویی با کارهایی مثل تاکید بر خاموش کردن لامپ اضافی و پرهیز از آب بازی و باز گذاشتن شیر آب هنگام شستشو ی دست ها و مسواک زدن و اینکه شیر آب را باز نگذاریم برای بچه ها توضیح داده شد.
همچنین نمایش نامه “مصرف اشتباه حسنی”، ” توی ده شلمرود حسنی بازم تنها بود .ده که نگو ، شهر بگو … خلاصه این که اهالی شلمرود ادب شدن خیلی زود ،حسنی قصه ما دیگه تک و تنها نبود .”  برای بچه ها به اجرا درآمد و نتیجه اخلاقی داستان بازگویی شد. 20 بهمن ماه 98


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20